ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Старо Оряхово

Контакт със звеното:
Директор: инж. Георги Георгиев
Телефон: 05141 23 58
Факс: 05141 23 45
Електронна поща: dlstoriahovo@nug.bg
Адрес: с.Старо Оряхово, ПК 9110, ул. Дунав 8

Интернет страница: dgsstarooriahovo.iag.bg

ДГС ”Старо Оряхово” е получило името си от с. Старо Оряхово, където е и седалището му. Територията му заема най-югоизточната част на Варненска област. На запад и северозапад граничи с ДГС ”Горен Чифлик”, на север опира до река Камчия и работни земи (селскостопански фонд) от района на ДГС ”Варна”, на изток достига до Черно море, а на юг граничи с работни земи на Бургаска област.
Територията на стопанството попада в общи…
Лесоустройствен план