ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2022/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.05.2022 - Горските служители от РДГ-София съставиха акт на юридическо лице за добив на немаркирана дървесина

Горските служители от Регионална дирекция по горите – София са съставили акт за административно нарушение по Закона за горите на фирма, извършваща дърводобив. Нарушението е констатирано при извършване на проверка по сигнал в държавна горска територия, в землището на  село Свидня, община Своге. Инспектиращите установяват в сечището, за което има издадено позволително за сеч незаконен добив на 87 броя немаркирани в основата им с контролна горска марка дървета от бук с общ обем от 42 плътни кубически метра дърва.

Работата по изясняване на обстоятелствата по случая продължава, като за установеното административно нарушение е съставен акт по Закона за горите на юридическото лице, на което е разрешен добива на дървесина от обекта, с издаденото позволително за сеч.

Съгласно нормативната уредба, в срока на действие на издаденото позволително за сеч на фирмата, извършваща дърводобив, отговорността за извършване на сеч на маркирани дървета е върху наетия от нея лицензиран лесовъд.

Проверките, извършвани от РДГ-София продължават, като само за последните три дни техните инспектори са направили  в териториалния си обхват 312 проверки по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и свързаната нормативна уредба, като са проверили 17 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 53 обекта за добив на дървесина, 153 превозни средства, транспортиращи дървесина, един ловец, 22 риболовци и 66 други физически лица.