ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоДокументиРегламент 995

РДГ Варна | Документи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2023 година за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 995/2010


Дата на публикуване: 03.08.2023 г. изтегли
 
Често задавани въпроси – Регламент на ЕС за обезлесяването

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
Въпроси във връзка с прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Дата на публикуване: 31.07.2023 г. изтегли
 
Вътрешни правила за дейността на постоянната работна група към ИАГ по прилагане на Регламент /ЕС/ 995/2010 г.

Дата на публикуване: 15.06.2018 г. изтегли
 
Заповед № 596/13.06.2018 г. за определяне на постояна работна група по прилагане на Регламент /ЕС/ 995/2010 г.

Дата на публикуване: 15.06.2018 г. изтегли
 
Заповед № 129/15.02.2018 г. на изпълнителния директор в ИАГ за определяне състава на постоянна работна група на ИАГ за прилагането на Регламент (ЕС)№ 995/2010 г.

Дата на публикуване: 16.02.2018 г. изтегли
 
Провеждане на публични консултации относно промяна на продуктовия обхват на Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината / EUTR)

На 29 януари 2018 г. Европейската комисия стартира процедура за провеждане на публични консултации относно промяна на обхвата на продуктите към Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината).

Основната цел на общественото допитване е да се съберат становища от широк кръг заинтересовани страни за възможните промени в обхвата на продуктовата линия на Регламент (ЕС) №995/2010. Консултациите са структурирани около основния въпрос - дали настоящата продуктова гама на Регламента трябва да бъде изменена или не - и ако да, до каква степен.

Заинтересованите страни, които желаят да дадат своето мнение, могат да го направят като в срок до 24 април 2018 г. като попълнят изготвен за целта въпросник. Въпросникът е публикуван на всички езици на ЕС на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_bg


Дата на публикуване: 08.02.2018 г. изтегли
 
Заповед № 1020/13.11.2017 г. на изпълнителния директор на ИАГ, определяща постоянна работна група, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС)№ 995/2010 г. за дървения материал.

Дата на публикуване: 13.11.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на китайски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на английски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година

за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на руски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година

за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(Версия на английски език)


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 363/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2012 година

относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал


Дата на публикуване: 12.05.2017 г. изтегли
 
Заповед № 1278/09.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ за промяна на работна група за прилагане на Регламент (ЕС) №995/2010 г.

Дата на публикуване: 10.01.2017 г. изтегли
 
На 15.11.2016 г. влязоха в сила нови правила за вносителите на дървен материал и изделия от дървен материал от Индонезия, предназначени за пазара на ЕС

С прилагането на Схемата за разрешителни FLEGT се изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) № 995/2010 (Регламента на ЕС за дървения материал), което освобождава операторите от задълженията за допълнителна надлежна проверка за законния произход на дървения материал и изделията от дървен материал. 

Компетентен орган в България по прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност е Агенция "Митници".

Допълнителна информация може да бъде намерена на следните линкове:

http://www.flegtlicence.org/home 

http://www.customs.bg   

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.euflegt.efi.int/about-flegt 

http://www.flegt.org/ 

http://www.illegal-logging.info/topics/flegt 


Дата на публикуване: 17.11.2016 г. изтегли
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 995/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

Дата на публикуване: 09.05.2016 г. изтегли
 
Указания към оператори и търговци за прилагането на Регламент (ЕC) № 995/2010 от 18.02.2016 г.

Дата на публикуване: 25.02.2016 г. изтегли
 
Първи преглед на Регламент (ЕC) № 995/2010 - доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета, обхващаш първите две години от прилагане на регламента

Дата на публикуване: 25.02.2016 г. изтегли
 
Заповед 913/07.11.2014 на изпълнителния директор на ИАГ, определяща постоянна работна група, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 995/2010 г. за дървения материал

Дата на публикуване: 07.11.2014 г. изтегли
 
Съобщение за признаване на мониторингови организации по прилагането на Регламент 995/2010 г.

В съответствие с Чл.8(3)(2) на Регламент 995/2010 (Регламент за дървесината) от 28.03.2014 г. Комисията на Европейския съюз (ЕС) призна (одобри) още две мониторингови организации: "Control Union" и "Bureau Veritas" по прилагането на Регламент 995/2010 г.

Информация за кандидатите както и техните контакти ще бъдат публикувани на официалната уеб-страница на Генералната дирекция.

Двете ново одобрени мониторингови организации ще работят във всички държави-членки на ЕС.


Дата на публикуване: 14.04.2014 г. изтегли
 
Отчет за дейността на постоянната работна група по Заповед № 1048/25.11.2013 г. на изпълнитления директор на ИАГ за 2013 г.

Дата на публикуване: 10.03.2014 г. изтегли
 
Протокол за проведено работно съвещание на 19.12.2013 г.

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
Вътрешни правила за дейността на постоянната работна група по прилагането на Регламент 995

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли