ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

Начало

РДГ Варна

Профил на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/rdgvarna

РДГ “Варна” носи името на град Варна, където се намира седалището на неговото административно управление. На север граничи с Република Румъния, на северозапад с РДГ “Русе”, на запад с РДГ “Шумен”, на юг с РДГ “Бургас” и на изток с акваторията на Черно море.
РДГ “Варна” обхваща териториите на следните общини: Варна, Белослав, Аксаково, Аврен, Провадия, Ветрино, Вълчи дол, Суворово, Девня, Добрич, Генерал Тошево, Крушари, Балчик, Каварна, Шабла, Дългопол, Долни Чифлик, Бяла, Тервел.
РДГ “Варна” включва 7 държавни горски стопанства и 3 държавни ловни стопанства.Регионална дирекция по горите - Варна осъществява управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд, както и върху 7 Държавни горски стопанства и 3 Държавни ловни стопанства във Варненска и Добричка области. Площта на горския фонд е 185 559 ха. Запасът от дър¬весина е 18,450 хиляди куб. м. Съобразно функциите си, горите и земите на територията на РДГ - Варна се разпределят на гори и земи основно с дървопроизводителни и средообразуващи функ¬ции, защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии. Държавните гори заемат 91 % от площта на горския фонд в РДГ - Варна.
По вид на горите най-голямо е участието на издънко-вите гори, предвидени за превръщане - 36.6%. Широколистните високостъблени гори са 28,2%, а иглолистни култури - 6,3%. От дървесните видове най-широко разпространение имат: цер, дъб, акация, черен бор, обикновен габър, ясен, източен бук, липа. Важно място заемат защитните горски пояси, разположени на терито¬рията на Добричка област с площ от 14 901 ха и с обща дължина 5000 км. Залесяването е една от приоритетните дейности на РДГ - Варна. Средногодишно по ЛУП е предвидено да се залесява площ от 6 296 дка. Средногодишното ползване на дървесина в държавния горски фонд е 292  хиляди куб. м лежаща маса.
Благородният елен, сърната и дивата свиня са най-разп¬ространените видовете дивеч, които са обект за лоб и ловен ту¬ризъм. Интерес представляват също муфлонът, еленът лопатар, заекът, фазанът, яребицата, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч. За запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, за неговото възпроизводство и разселване и за подобряване на трофейните му качества са създадени три дивечовъдни станции в района. Специализирано териториално звено е Лесозащитна станция в гр. Варна, която отговаря за защитата и опазване¬то на горите от насекомни вредители, болести и други повреди върху горския фонд на териториите на РДГ Варна, Русе, Сливен и Шумен.
В обхвата на РДГ - Варна се намират 52 защитени те¬ритории с обща площ 8898,4 ха, сред които са: Природен парк Златни пясъци, два резервата - Камчия и Калиакра и пет поддър¬жани резервата Киров дол, Калфата, Върбов дол, Вълчи преход и Балтата. На  територията на РДГ Варна функционират два изнесени офиса: 1) Изнесен офис Добрич  е с адрес гр. Добрич, площад"Свобода", ет.6, офис 605, тел/факс 058 600 064. 2) Изнесен офис Долни чифлик  е с адрес гр. Долни чифлик, ул. "Камчия" № 11, тел/факс 05142 2039. 

 

Декларации по чл.12 от Закона за предодвратяване на конфликт на интереси

Структура с данни за служителите

Данни за лицето по контрол на личните данни са публикувани в раздел " Документи", секция "Други".

 

 

 

 
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 

гр. Варна, ул.Радко Димитриев 10

тел: 052/ 69 29 30

факс: 052/69 29 29

електронна поща: rugvarna@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

Дежурен телефонен номер за сигнали на територията на РДГ Варна

087 770 51 12

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995